Mateřská škola DUHA

Jsme zde, abychom umožnili
dětem vzdělanostní základ.

Otevíráme cestu k celoživotnímu
rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Mateřská škola DUHA 

Charakteristika školy

Škola je ve třech budovách – na ulicích Jar. Haška,  Dukovanské a v ZŠ Kpt. Jaroše je 1 třída, která je odloučeným pracovištěm MŠ DUHA, Jar. Haška. V současné době provozuje celodenně 11 tříd. Mateřská škola slouží obyvatelům sídliště i blízkého okolí

Škola je po materiální stránce dobře vybavena, barevně rozlišený nábytek respektuje potřeby dětí různého věku a růstu. Třídy jsou uzpůsobeny pro vzdělávání dětí v programu Začít spolu, centra aktivit svým vybavením a rozmístěním, podporují vzdělávání dětí prožitkem, respektují  individuální potřeby a možnosti všech dětí. Školní vzdělávací program Duhový svět s  hlavním tématem roku - Klíče od světa, jenž je rozpracováván do podtémat, které slouží k tvorbě třídních programů,  je dělán na míru vzdělávací skupině dětí v místě školy s ohledem na jejich rodinu.  Škola nabízí omezeně zájmové kroužky i aktivity veřejnosti. Po profesní stránce, je škola velmi dobře hodnocena a ohodnocena jako ověřená instituce, na níž jsou pozitivní ohlasy.

Naše Mateřská škola získala značku RODIČE  VÍTÁNI za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči

V rámci české republiky je škola zařazena do republikové sítě škol, umožňující vzdělávání učitelkám mateřských škol        v programu Začít spolu.

Pracujeme podle programu„ Začít spolu"

HLAVNÍ ZÁMĚRY PROGRAMU jsou:

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti
 • Rozvíjení schopností, znalostí, dovedností dětí – prostřednictvím plánovaných činností, prací v centrech aktivit a pozorováním
 • Vedení dětí k samostatnosti rozhodování, volbě, odpovědnosti
 • Klademe důraz na účast  a spolupráci s rodinou

Naše poslání

Jsme zde, abychom umožnili dětem vzdělanostní základ, který bude dítěti otevírat cestu k celoživotnímu rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Naší snahou  je ve velké míře spolupracovat s rodinami našich dětí, vtahovat rodinu k nám do školy, aby se mohli rodiče spolupodílet na plánování programu školy, vnímat školu jako partnera, ne soupeře, či placenou službu 

Hlavní cíle programu a kompetence

 • Vnímat změny, přijímat je, vyrovnat se s nimi
 • Učit se kriticky myslet, rozpoznat problémy, řešit je
 • Být tvůrčí, mít představivost
 • Umět si vybírat a zodpovídat za volbu
 • Vytvářet a získávat zdravé návyky

Zřizovatel-Město Třebíč
škola je právním subjektem hospodařící s přiděleným finančním příspěvkem od zřizovatele s pravomocemi vycházejícími ze zákonů a příspěvky od rodičů

Umístění ZŠ Kpt. Jaroše
v blízkosti mateřské školy umožňuje užší spolupráci obou subjektů, přibližování programů škol v zájmu dětí a rodičů, možnost společné práce na projektech

 

PROJEKTY a specifické činnosti ŠKOLY

 • Třídíme odpad ve spolupráci s rodiči
  cílem je podpora a výchova k ekologickému myšlení od mala
 • EVVO - využíváme přírodní učebnu na školní zahradě, která byla postavena díky finančním prostředkům ze státní dotace MŠMT na základě vypracovaného a přijatého projektu. Cílem je vnímání přírody jako součásti nezbytné pro žití člověka.
 • Jsme partnery celorepublikové organizace Step by Step, pořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy, kteří se zajímají o program Začít spolu v praxi
 • Jsme zapojeni do čtyřletého projektu Učíme se spolu - ve spolupráci se Step by Step ČR, o.p.s. 2016 - 2020.          V rámci tohoto celorepublikového projektu, pořádáme semináře, diskuzní fóra pro pedagogickou a ostatní aktivní veřejnost, které není problematika vzdělávání lhostejná. Naším záměrem je seznamovat rodiče, veřejnost i pedagogy  s aktuálními trendy ve vzdělávání, s normami kvality vzdělávání v rámci učitelské profese. V rodičovské veřejnosti chceme prohlubovat zájem o školu, o úroveň vzdělávání na škole, kde se jejich dítě vzdělává.
 • Od března 2017 informujeme o probíhajících aktivech na webových stránkách projektu Učíme se spolu.
 • Od září 2017 jsme zapojeni do pětiletého projektu - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, jako jedna pěti mateřských škol v rámci kraje Vysočina.
 • Škola v rámci tohoto projektu nabízí prostory, vybrané pedagogické pracovníky spolupracující školy k realizaci služeb a absolvování vzdělávacích kurzů, nabízí pozici Školního garanta implementace APIV, který spolupracuje s konzultantem     z daného kraje 

   CO NABÍZÍME:

 • Kromě vzdělávací, výchovné a sociální činnosti, stanovené školským zákonem, také osvětovou činnost a pomoc rodičům s výchovou dětí
 • od září 2016, poskytujeme " prostor - učebnu " nejen pro vzdělávání pedagogů, ale možnost pronájmu učebny za podobným účelem od jiných vzdělávacích agentur