Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Mateřská škola DUHA 

Charakteristika školy

Škola je ve třech budovách – na ulicích Jar. Haška,  Dukovanské a v ZŠ Kpt. Jaroše je 1 třída, která je také odloučeným pracovištěm MŠ DUHA. V současné době provozujeme celodenně 11 tříd. Mateřská škola slouží obyvatelům sídliště i blízkého okolí.

Škola je po materiální stránce dobře vybavena, barevně rozlišený nábytek respektuje potřeby dětí různého věku a růstu. Třídy jsou uzpůsobeny pro vzdělávání dětí v mezinárodním programu Začít spolu. Centra aktivit svým vybavením a rozmístěním, podporují vzdělávání dětí prožitkem, respektují  individuální potřeby
a možnosti jednotlivých dětí. Školní vzdělávací program Pojďme tam i zpět, projít celý svět - hlavní téma - Rok s knihou. Je rozpracováván do podtémat, která slouží k tvorbě třídních programů,  je dělán na míru vzdělávací skupině dětí v každé třídě. Po profesní stránce, je škola velmi dobře hodnocena a ohodnocena jako ověřená instituce, na níž jsou pozitivní ohlasy.

V  rámci  ČR  je  škola  zařazena  do  republikové sítě škol, umožňující vzdělávání učitelkám mateřských škol v mezinárodním programu Začít spolu.

Hlavní záměry programu jsou:

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti.
 • Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánovaných činností, prací v centrech aktivit
  a pozorováním.
 • Vedení dětí k samostatnosti rozhodování, volbě, odpovědnosti.
 • Klademe důraz na účast  a spolupráci s rodinou.

Naše poslání

Jsme zde, abychom umožnili dětem vzdělanostní základ, který bude dítěti otevírat cestu k celoživotnímu rozvoji,
učení a společenskému uplatnění.

Naší snahou  je ve velké míře spolupracovat s rodinami našich dětí, otevírat školku rodině tak, aby se rodiče
mohli spolupodílet na plánování programu školy, vnímat školu jako partnera, ne soupeře, či placenou službu. 

Hlavní cíle programu a kompetence

 • Vnímat změny, přijímat je, vyrovnat se s nimi.
 • Učit se kriticky myslet, rozpoznat problémy, řešit je.
 • Být tvůrčí, mít představivost.
 • Umět si vybírat a zodpovídat za volbu.
 • Vytvářet a získávat zdravé návyky.

Zřizovatelem   školy  je  Město  Třebíč.  Škola  je   právním  subjektem  hospodařící  s  přiděleným  finančním  příspěvkem od zřizovatele a s pravomocemi vycházejícími z příslušných zákonů.

Umístění  ZŠ  Kpt. Jaroše, v  blízkosti mateřské školy, umožňuje užší spolupráci obou subjektů, přibližování programů škol
v zájmu dětí a rodičů a možnost společné práce na projektech.

Projekty a specifické činnosti školy

 • Od září 2022 jsme zapojeni v projektu MŠMT, Máme školního asistenta, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. 
 • Od 12. 5. 2022 jsme hrdými držiteli certifikátu Přírodní zahrady a to na dvou pracovištích. Certifikace je součástí projektu "Začínáme spolu na zahradě". Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (www.sfzp.cz; www.mzp.cz). Byl realizován v období od 12.2.2021 do 30.6.2022.
 • Třídíme odpad ve spolupráci s rodiči - cílem je podpora a výchova k ekologickému myšlení od dětství.
 • EVVO - využíváme přírodní učebnu na školní zahradě, která byla postavena díky finančním prostředkům ze státní dotace MŠMT na základě vypracovaného a přijatého projektu. Cílem je vnímání přírody jako součásti nezbytné pro žití člověka.
 • Jsme partnery celorepublikové organizace Step by Step, spolupořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy, kteří se zajímají o program Začít spolu v praxi.
 • Od září 2017 jsme byli zapojeni do pětiletého projektu - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, jako jedna z pěti mateřských škol v rámci kraje Vysočina. Škola v rámci tohoto projektu poskytuje prostory pro vzdělávání. Školní garant implementuje APIV a spolupracuje s konzultantem  z daného kraje. 

Co nabízíme:

 • Kromě vzdělávací, výchovné a sociální činnosti, stanovené školským zákonem, také osvětovou činnost a pomoc rodičům
  s výchovou dětí.
 • od  září  2016poskytujeme "  prostor  -  učebnu "  nejen  pro  vzdělávání  pedagogů,  ale možnost pronájmu učebny
  za podobným účelem jiným vzdělávacím agenturám.