Mateřská škola DUHA

Jsme zde, abychom umožnili
dětem vzdělanostní základ.

Otevíráme cestu k celoživotnímu
rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Aktuality


Vážení rodiče,

zveme Vás, na plenární schůzi rodičů do MŠ DUHA v Třebíči

 • na pracoviště Jar.Haškavčetně třídy  na ZŠv úterý 18.9.2018 v 17,00hod

  Program:

 • Představení pedagogického sboru rodičům

 • Organizace školního roku

 • Platby stravného, školného – změny na školní rok 2018/2019

 • Vnitřní řád MŠ DUHA – seznámení s dokumentem

 • Přehled čerpání fondu rodičů, schválení příspěvků na rok 2018/2019

 • Spolupráce s rodiči – na akcích školy

 • Různé, dotazy

  Třídní schůzky ve třídách s učitelkami jsou důležité!!!

Velký počet rodičů a důležitost informací, které Vám potřebujeme sdělit, nás nutí k žádosti – zabezpečte si prosím hlídání Vašich dětí, nevoďte je sebou

 

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč

 

Vážení rodiče,

zveme Vás, na plenární schůzi rodičů do MŠ DUHA v Třebíči

 • na pracoviště Dukovanská ve čtvrtek 20.9.2018 v 17,00hod

   

  Program:

 • Představení pedagogického sboru rodičům

 • Organizace školního roku

 • Platby stravného, školného – změny na školní rok 2018/2019

 • Vnitřní řád MŠ DUHA – seznámení s dokumentem

 • Přehled čerpání fondu rodičů, schválení příspěvků na rok 2018/2019

 • Spolupráce s rodiči – na akcích školy

 • Různé, dotazy

  Třídní schůzky ve třídách s učitelkami jsou důležité!!!

   

  Velký počet rodičů a důležitost informací, které Vám potřebujeme sdělit, nás nutí k žádosti – zabezpečte si prosím hlídání Vašich dětí, nevoďte je sebou

   

  Ředitelství MŠ DUHA Třebíč

Doplnění informace k platbě školného za měsíc září!

Informace pro rodiče

Od 1. 9. 2018 máme nové účty pro platby školného a stravného. Stravné a školné se platí bezhotovostním převodem z účtu svolením k inkasu, a to na účty škole:

                                   STRAVNÉ na účet SPARKASSE – 5500019624/7940                                                     

Vzhledem k tomu, že stravné se počítá zpětně za projedené obědy, je třeba vložit na účet - STRAVNÉ - SPARKASSE – 5500019624/7940 zálohovou finanční jistinu v průměrné měsíční výši (700,- Kč), a to do 15. 9. 2018 s přiloženým variabilním symbolem. Zálohová finanční jistina slouží na zajištění pravidelných měsíčních nákupů potravin a surovin
pro přípravu stravy. Tato jistina bude vrácena po ukončení docházky dítěte do MŠ.

Následné měsíce – první do 15. října - již budete platit pouze vyúčtování za odebrané stravné.

Účel platby, ani variabilní symbol žádný nevyplňujte.                                  

                                 ŠKOLNÉ na účet SPARKASSE – 5500019616/7940

                                                                               - běžná třída – 480,- Kč

                                                                              - třída pro děti mladší tří let – 2250,-

Školné je splatné ve stávajícím měsíci, tzn. že, za měsíc září Vám bude platba odečtena 24. 9. 2018. V dalších měsících je splatnost vždy do 15. dne stávajícího měsíce.

Účel platby, ani variabilní symbol žádný nevyplňujte.

Pouze ve výjimečném případě a po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné zaplatit stravné v hotovosti v předem určených dnech v kanceláři vedoucí školní jídelny v budově MŠ.

V případě neuhrazení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ může ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Informace o platbách na adrese – ms_duha@volny.cz u pí Tůmové, tel 568 826 316

 

Informace pro rodiče z modré třídy Kpt. Jaroše

Od 1. 9. 2018 máme nový účet pro platby školného. Školné se platí bezhotovostním převodem z účtu svolením k inkasu, a to na účet škole:                                                         

                                   ŠKOLNÉ na účet SPARKASSE – 5500019616/7940

                                                                                - běžná třída – 480,- Kč

Školné je splatné ve stávajícím měsíci, tzn. že, za měsíc září Vám bude platba odečtena 24. 9. 2018. V dalších měsících je splatnost vždy do 15. dne stávajícího měsíce.

Informace o platbách na adrese – ms_duha@volny.cz u pí Tůmové, tel 568 826 316

 

školné na MŠ DUHA

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2017 se školné

na rok 2018/2019 zvyšuje na částku:

 • 480 Kč - běžné třídy
 • 2250 Kč - třída pro děti mladší 3 let

Jana Hýžová, ředitelka MŠ

 Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana HýžováVŠESPORTÍK

Datum konání: 7. 11. 2017

Vážení rodiče,

máte možnost se setkat s nejlepším odborníkem na děti a na vztahy v rodinách, Mgr. Jiřího Haldy,

datum setkání s ním upřesníme!

můžete se seznamovat se světem dětí, o světě očima dětí, o vztazích a vazbách v rodině, o důležitosti rodičovské role a její kompetence, o sociální zralosti dětí, věkových zvláštnostech... aj. zajímavé věci.

Je to velmi poučné, posuzuji z vlastní zkušenosti. Jana Hýžová

Na schůzku Vás zvou zástupci Všesportíku!

 Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001049

 • Od října 2016 je ze šablon na 2 roky financován školní asistent
 • OP VVV trvá a na další období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
 • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
 • další financované formy budou výměna zkušeností a náhledy v jiných školách, pracujících podle programu Začít spolu
 • nemalá část bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 829 000Kč

 

 Daňové zvýhodnění pro rodiče

Daňové zvýhodnění pro rodiče si mohou rodiče žádat od 20. 1. 2018, po ukončených platbách škole za rok 2017.
 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA v Třebíči - zjistíte po otevření oddělení dokumenty

Mzdový rozpočet od státu, na mzdy pracovníků školy- zjistíte po otevření dokumentu Scan0423.pdf - rozpis ročního rozpočtu na rok 2017.